المان های قالب

المان پست ها - ماسونری

x-mode-social-logo

اپل استفاده از x-mode را در نرم افزارهای خود ممنوع کرد

ممکن است بسیاری از افراد نام  x-mode social را نشنیده باشند ولی این نام برای کسانی که بازی clash of clans را به طور پیگیر انجام می دا...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ پیشفرض

اپل استفاده از x-mode را در نرم افزارهای خود ممنوع کرد

ممکن است بسیاری از افراد نام  x-mode social را نشنیده باشند ولی این نام برای کسانی که بازی clash of clans را به طور پیگیر انجام می دا...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ به همراه تصویر کوچک

اپل استفاده از x-mode را در نرم افزارهای خود ممنوع کرد

ممکن است بسیاری از افراد نام  x-mode social را نشنیده باشند ولی این نام برای کسانی که بازی clash of clans را به طور پیگیر انجام می دا...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ شطرنجی

اپل استفاده از x-mode را در نرم افزارهای خود ممنوع کرد

ممکن است بسیاری از افراد نام  x-mode social را نشنیده باشند ولی این نام برای کسانی که بازی clash of clans را به طور پیگیر انجام می دا...

ادامه مطلب

المان های قالب

وبلاگ چندگانه

اخبار

اپل استفاده از x-mode را در نرم افزارهای خود ممنوع کرد

ممکن است بسیاری از افراد نام  x-mode social را نشنیده باشند ولی این نام برای کسانی که بازی clash of clans را به طور پیگیر انجام می دا...

ادامه مطلب

المان های قالب

کاروسل در پست